CUMHURİYET HALK PARTİSİ


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla Cumhuriyet Halk Partisi (Bundan sonra “CHP” olarak anılacaktır) olarak; internet sitemizi ziyaretiniz veya parti hizmet binalarımıza yapacağınız ziyaretler esnasında işleyeceği kişisel verilere ilişkin bilgilendirme amacıyla 6698 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereği bu aydınlatma metni tarafınıza sunulmaktadır.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

CHP tarafından kişisel veriler, başta Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ve Türk Medeni Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince internet sitemizi ziyaret edebilmeniz, Parti Binalarımıza ve Genel Merkezimize ziyaretinizle ilgili güvenlik kamerası ve görsel-işitsel kayıtlara ilişkin ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, ülkemiz için yapacağımız çalışmalarda görüşlerinizden yararlanmak amaçlarıyla aşağıdaki tabloda işleme amaçlarıyla eşleştirilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

Tarafımızca siz çalışanlara ilişkin sizler tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:


Kimlik Verisi

Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı (?) gibi dokümanlarda yer alan kimliğe ilişkin bilgiler

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, CHP üye memnuniyeti ve bağlılık süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

CHP üyeleri için Kanunlarda (Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ve Türk Medeni Kanunu vs mevzuat hükümleri) öngörme,


İletişim Verisi

Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, sosyal sorumluluk aktivitelerinin planlanması, lojistik faaliyeti planlanması ve/veya icrası, vatandaş talep ve şikayetlerinin takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Parti üyeleri için kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası. Parti üyesi olmayanlar için reklam, kampanya amacıyla işlenmesi halinde ilgili kişinin açık rızasının alınması


Mesleki Deneyim

Meslek ve eğitim durumu,

Çalışan Adaylarının, Parti adaylarımızın üyelerin ve gönüllülerin Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

CHP’nin siyasi faaliyetlerini sürdürmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Özel Nitelikli Kişisel Veri

Engelli durumu, sağlık beyan belgesi, işe giriş muayene formu, adli sicil kaydı, siyasi parti üyeliği

Çalışan Adaylarının, Parti adaylarımızın üyelerin ve gönüllülerin Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İlgili kişinin açık rızasının alınması


Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait ses kayıt özelliğine sahip olmamak kaydıyla kamera görüntüleri ve kayıtları

Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.


İşlem Güvenliği Verisi

Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri,

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Kanunlarda (5651 ve 5653 sayılı Kanunlar) öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


Diğer

İletilen anketler, form bilgileri, sosyal medya hesap adresleri, öneri ve şikayetler

İlgili kişinin açık rızasının alınması


3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ


CHP tarafından kişisel verileriniz;

a. Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden CHP adına işletilen hesaplar kanalı ile,

b. Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dâhil vb. iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,

c. CHP’nin imzaladığı sözleşme çerçevesinde birlikte çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığı ile,

d. Faaliyetleri kapsamında doldurulan formlar, tutanaklar, belgeler ve sair dokümanlar ile,

e. Binalarımızda bulunan güvenlik kameraları,

f. Partimize yapılan başvurular, gönüllülüğe dayalı bilgi verilmesi ile sair her türlü kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.


4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI


CHP olarak işlediğimiz kişisel verilerinizi

• CHP tarafından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel/kanuni/işletmesel faaliyetlerin yürütülmesi,

• CHP ile sözleşmesel ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

• Teknik, hukuki ve ticari konularda iş ortaklarından destek alınması, gerekli denetimlerin sağlanması,

• CHP insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla; ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, il ve ilçe başkanlıklarımıza, milletvekillerimize, Partimize üye olan ve yetkisi bulunanlara, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, ilgili otoritelere, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle 6698 sayılı Kanunun 8 ve 9 uncu maddeleri çerçevesinde paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ


KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde veri sorumlusu olarak tarafımıza başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi iletebilirsiniz;

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

5. KVKK’nın 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda yer alan haklarınızı:

1. www.chp.org.tr adresindeki iletişim sayfasından

2. Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü Çankaya ANKARA adresine ıslak imzalı dilekçe ile elden, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla

3. İl veya ilçe başkanlıklarımıza, Genel Sekreterliğe iletilmek üzere vereceğiniz ıslak imzalı dilekçeniz ile elden ileterek kullanabilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekaletname bulunmalıdır.