CUMHURİYET HALK PARTİSİ


KİŞİSEL VERİ KORUMA, SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1. Veri Koruma Saklama ve İmha Politikasının Amacı:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), hukuki, siyasi ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, Kişisel verilerin Korunması Kanunu kapsamında ulusal kişisel veri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. İşbu Kişisel Veri Koruma Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) yürürlükteki mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde, CHP ve kontrolü altındakilerin tamamına uygulanmakta ve kişisel veri koruma, işleme ve imha ile ilgili ulusal olarak kabul görmüş temel ilkelere dayanmaktadır. Kişisel Veri korumasının sağlanması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli veri imha çalışmalarının yapılması, güvenilir siyasi ilişkilerin kurulması ve CHP’nin kamuoyu önünde itibar sahibi olmasının temelini oluşturmakta ve yurtiçi ve yurtdışı kişisel veri aktarımı için gerekli olan çerçeve koşulları içermektedir.

2. Veri Koruma Saklama ve İmha Politikasının Kapsamı ve Tadili


2.1 İşbu Politika, CHP’nin tüm örgütlerine uygulanmakta ve kişisel verinin işlenmesi amacıyla tatbik edilmektedir.


2.2 İşbu Politika, gerçek kişilere uygulanmaktadır. Bu Politikada yer alan CHP ifadeleri CHP’nin kendisini ve organlarını kapsayacaktır.


2.3 İstatistiki değerlendirmeler veya çalışmalar için elde edilen veriler gibi anonim hale gelmiş ve tanımlanamayan veri ve tüzel kişilere ilişkin veriler, kişisel veri olarak kabul edilmemektedir ve işbu Politika’ya tabi değildir.


3. Tanımlar

Kanun/KVKK : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yönetmelik : Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında

Kurul/Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurulu/Kişisel Verileri Koruma Kurumu

CHP : Cumhuriyet Halk Partisi

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili Kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hâle getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Maskeleme: Kişisel verilerin belli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemler.

Karartma: Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemler.

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Aydınlatma Yükümlülüğü: Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermek.


Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS): Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi https://verbis.kvkk.gov.tr/.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.


4. Ulusal Kanunların Uygulanması

İşbu Politika gerek ulusal kanunları gerekse uluslararası olarak kabul görmüş kişisel veri işleme ve veri gizliliği ilkelerini kapsamaktadır. Ulusal veri işleme ve veri gizliliği kanunları esas olup; işbu Politika ile uluslararası olarak kabul görmüş kişisel veri işleme ve veri gizliliği kanunlarının çelişmesi durumunda, ilgili ulusal kanun önce gelecektir.


5. Kayıt Ortamları

Kişisel veriler, CHP tarafından aşağıda listelenen ortamlarda kanunlara uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Elektronik Ortamlar: Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.), Yazılımlar(ofis yazılımları, portal), Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.) Video Kaydı ve Ses Kaydı, Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü) Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.) Optik diskler (CD, DVD vb.) Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.), Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

Elektronik Olmayan Ortamlar: Kâğıt, Manuel veri kayıt sistemleri (üye formu, gönüllü formu, anket formları, ziyaretçi giriş defteri), Yazılı, basılı, görsel ortamlar


6. Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili İlkeler


6.1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, veri sahiplerinin münferit hakları korunmalıdır. Kişisel veri, hukuka uygun ve adil bir şekilde toplanmalı ve işlenmelidir.


6.2 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma: Kişisel veri, yalnızca veri toplanmadan önce belirlenmiş olan amaca hizmet etmek için işlenebilir.


6.3 Şeffaflık: İlgili kişi, verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirilmelidir. Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında, veri sahibi aşağıdakilerin farkında veya bunlar hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır:


Veri Sorumlusunun kimliği, Kişisel Veri işlemenin amacı, Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,


İlgili kişinin hakları


6.4 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme. Kişisel verilerin işlendikleri amaç ve çıkarları için gerekli addedildiği, düzenleyici otoriteler ve /veya ilgili kanun ve yönetmelikler tarafından zorunlu kılındığı sürece CHP, işbu Politika tarafından ortaya koyulan amaçlara uygun olarak kişisel verileri işlemeye ve muhafaza etmeye devam edecektir.


6.5 Bilgilerin Doğruluğu; Verilerin Güncelliği: İşlenmiş kişisel verilerin doğru, eksiksiz olması ve gerekiyorsa güncel tutulması gerekmektedir. Doğru olmayan veya eksik olan verilerin silinmesi, düzeltilmesi, tamamlanması veya güncellenmesi için uygun adımlar atılmalıdır.


6.6 Gizlilik ve veri güvenliği: Kişisel veri, veri gizliliğine tabidir. Kişisel düzeyde gizli olarak değerlendirilmeli ve yetkisiz erişim, hukuka aykırı olarak işleme veya dağıtımın yanı sıra kazara kayıp, değişiklik veya tahribatın önlenmesi ve Kişisel Verilerin muhafazasının sağlanması amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınmalıdır.


7. Veri İşleme Kapsamı


7.1 CHP, işbu Politikanın 8. maddesinde belirtilen amaçlara uymak suretiyle, İlgili kişinin bilgilerini, kişisel veri dahil olmak üzere, işleme hakkına sahip olacaktır.


7.2 CHP tarafından yapılan kişisel veri işleme, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Daha iyi bir ifadeyle kişisel veri işleme; transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla veri sahibi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi, fotoğraflanması, ses kaydı alınması, video kaydı alınması, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi anlamına gelir.


7.3 CHP, İlgili kişi veya İlgili kişi tarafından belirlenmiş üçüncü tarafların verilerini işler. Veri işleme ayrıca, CHP’nin talimatlarıyla ve/veya CHP’nin veri işleyen olduğu ve bir üçüncü tarafın (veri sorumlusu) lehine ve onun talimatlarıyla hareket ettiğinde üçüncü taraflarca veri işlemeyi kapsar ancak bununla sınırlı değildir. İşbu Politikanın belirlediği amaçlara uygun olarak, üçüncü taraflara, aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin işlenmesi ve/veya aktarımı veya açıklanması:


a) İlgili kişinin adı ve soyadı;

b) Kişisel kimlik numarası ve/veya elektronik kimlik kartında bulunan özgün özellik;

c) Kayıtlı olunan ve/veya ikamet edilen adres;

d) Telefon/cep telefonu numarası;

e) E-posta adresi;

f) Eski adresi;

g) İlgili kişinin CHP’de aldığı görevler;

h) İşverenle ilgili veri, ayrıca istihdam koşullarıyla ilgili bilgi (çalışma yeri, ücret, çalışma saatleri, vb.);

i) İlgili kişinin CHP’deki üyelik kaydı.

j) Çeşitli elektronik kanallar ve/veya internet kullanılırken (web çerezleri vb. dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) ve yukarıda anılan kanallar kullanılırken İlgili kişinin ve /veya İlgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların faaliyetleri (bu kanalların doğrulanması, yapılan eylemler veya işlem geçmişi dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere)

k) İlgili kişinin ikamet adresinde ikamet eden aile üyeleri, akrabalar ve diğer kişilerle ilgili veriler;

l) Fiziksel, fizyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal özelliklerine göre veya yukarıda anılan veya sıralanan işlemle ilgili faaliyetler kullanılarak veri sahibini tespit etmeyi ve / veya karakterize etmeyi ve/veya gruplamayı sağlayan, kişiyle ilgili diğer her türlü veri. Yukarıda anılan kişisel veriler anonim hale geldiği takdirde kişisel veri kapsamına dahil olmayacaktır.


7.4 CHP siyasi faaliyetleri amacıyla, kişisel veriler dahil olmak üzere bu verileri işlerse, İlgili kişi, ilgili üçüncü taraflardan, ilgili kişisel verinin CHP tarafından işlenmesi için muvafakat alma konusunda şahsen sorumlu olacaktır. İlgili kişi, CHP’ye (veya yetkilisine) söz konusu bilgiyi verirse, İlgili kişinin gerekli muvafakati aldığı varsayılır ve CHP’nin bu muvafakati kendisi alma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. İlgili kişi, üçüncü tarafların muvafakatinin alınması yükümlülüğüne uymaması veya bu yükümlüğü tam anlamıyla yerine getirmemesi durumunda CHP’nin uğrayabileceği her türlü zarardan şahsen sorumlu olur. İlgili kişi, bu vesileyle, İlgili kişinin yapacağı böyle bir ihlalin sonuçlarından dolayı CHP’nin uğrayacağı her türlü zarara/kayba (netice kabilinden doğan zararlar dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), şikâyete, giderlere (CHP’nin yasal haklarını kullanmasından dolayı uğrayacağı giderler dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), yasal süreçlere ve diğer yükümlülüklere karşı CHP’yi tazmin etmeye ve korumaya muvafakat eder ve mutabık kalır.


7.5 İlgili kişinin bilgilerinin CHP tarafından çeşitli elektronik kanallar kullanırken işlenmesi (web tarayıcı, CHP’nin web sitesi, intranet sistemi, mobil uygulamalar ve/veya veri transferi ve alımı için kullanılan diğer teknik yöntemler ve kanallar dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere), İlgili kişinin faaliyetlerinin kaydedilmesi ve işlenmesini de kapsamaktadır (örneğin, elektronik kanal kullanılırken veri sahibinin lokasyonunu belirleme, girdi verilerini ve/veya diğer istatistiki verileri tanımlama ve analiz etme)


8. Veri İşlemenin Temelleri


8.1 İlgili kişi, bu vesileyle, CHP’nin siyasi faaliyetlerini süresince ve CHP’nin aşağıdaki amaçlarla İlgili kişiyle ilgili veya İlgili kişi tarafından belirtilen üçüncü taraflarla ilgili bilgileri işlemesinin gerekli olduğunu kabul eder:

a) İlgili kişiye yönelik siyasi çalışmanın yürütülebilmesi,

b) CHP’nin hukuki çıkarlarının korunması ve/veya veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin kullanılması ya da korunması amacıyla veri işlemenin zorunlu olması;

c) Mevzuat tahtında CHP’nin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;

d) İlgili kişi ile CHP arasında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, İlgili kişiye ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin muvafakat ettiği diğer hususlar,

g) Mevzuatta açıkça öngörülen diğer hususlar.


8.2 İlgili kişinin vermiş olduğu Muvafakatname, İlgili kişinin Politikayı ve hükümlerini kabul ettiği, anlamına gelecektir.


9. Veri İşleme Amaçları


9.1 CHP, aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, İlgili kişinin veya İlgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

Siyasi faaliyetin düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesi;

Bilginin denetim şirketlerine, ilgili vekile veya vekil edene, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu ve seçim kurulları, Anayasa Mahkemesi gibi düzenleyici ve denetleyici otoriteler ve yargı kuruluşlarınca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi sağlanması için mevzuatın hükme bağladığı hususlar;

Bilgi araştırmaları, anketlerin yapılması, planlama, istatistik, arşivleme, saklama işlerinin yürütülebilmesi

Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması;

Güvenliğin sağlanmasının yanı sıra; suiistimalin veya diğer suç teşkil eden faaliyetlerin tespit edilmesi ve/veya önlenmesi;

İlgili kişinin şikayet, soru ve taleplerinin karşılanması;

İlgili kişinin kimlik bilgilerinin doğrulanması;

Mülkiyet ve güvenliğin sağlanması;

Siyasi kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi ve seçmen iradesinin oluşmasının sağlanması;

İlgili mevzuatta öngörülen diğer amaçları gerçekleştirmek maksadıyla.


10. Başvuru Sahiplerinin veya Çalışanların Verilerinin İşlenmesi


10.1 Hizmet sözleşmesi akdetmek, ifa etmek, sürdürmek ve feshetmek amacıyla kişisel verilerin işlenmesi: Hizmet sözleşmesinden doğan özlük haklarının yerine getirilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülmesi, çalışanlara sağlanacak sigortalar, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti, kişisel iş başvurularının değerlendirilmesi, araştırma ve diğer işe alım süreçlerinin yürütülmesi performans değerlendirmesi ve takibi, eğitim faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin verilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kişisel gelişim süreçlerinin yürütülmesi gibi insan kaynakları ve eğitim süreçlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla CHP, ilgili kişinin iş ve/veya staja başlaması sebebiyle açıkladığı kişisel bilgilerini işleme hakkına sahiptir.


10.2 Başvuru sürecinde, üçüncü taraflardan başvuru sahibiyle ilgili bilgi toplanması gerekirse, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uyulmalıdır.


10.3 İş ilişkisiyle ilgili olan ancak ilk başta iş akdinin ifasının bir parçası olmayan kişisel verinin işlenmesi için yasal bir yetkilendirme olması gerekir. Bunlar arasında: a) yasal zorunluluklar, b) başvuru sahibinin muvafakati (elektronik ve elektronik olmayan yollarla) veya c) CHP veya üçüncü tarafın meşru çıkarı ve d) işbu Politikanın 6 ve 7 no’lu fıkrasında belirtilen amaçlar yer alabilir.


11. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel Nitelikli veriler, ırk ve etnik köken, siyasi düşünceler, dinsel veya felsefi inançlar, mezhep ve diğer inançları, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık ve cinsel yaşam, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel Nitelikli kişisel veriler başvuru sahibinin (İlgili kişinin) açık muvafakatiyle yada ya da kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. Bu veriler bir veri sahibinin aday adaylığı başvurusu sırasında Kanun’un adaylık için aradığı şartlardan olması nedeniyle de işlenebilmektedir.


12. Veri Sorumlusu ve İşleyenin Yükümlülüğü


12.1 İşbu Politikanın hükümlerine istinaden; CHP, bazı kişisel veri türlerini işlerken, veri işleyen olup üçüncü taraflar dahil olmak üzere veri sorumlusu adına hareket edebilir veya veri sorumlusu olduğu bazı kişisel veri türleri için ilgili üçüncü taraflar veri işleyen olabilir. Buna bağlı olarak, böyle bir ilişkinin taraflarından her biri (veri işleyenin yanı sıra veri sorumlusu ve onun alt yüklenicisi), mevcut veri koruma mevzuatına tam uymak ve aşağıda sıralanan hükümlere harfiyen uymak zorundadır:

a) Kişisel veriler, mevzuatta yer alan ilkelere uygun olarak işlenmelidir. İlgili kişinin muvafakatinin alınması ve gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

b) Taraflardan birinden diğerine iletilen verinin işlenmesi, hiçbir sınırlama olmaksızın, işbu Politikanın 7 ve/veya 8 no’lu fıkrasında belirtilen amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilmelidir.

c) Sürecin özgüllüğüne bağlı olarak, veri işlenmesi esnasında taraflardan biri veri işleyeni ve diğeri – veri sorumlusunu temsil ediyorsa, veri işleyen şunları yapmakla yükümlüdür:

İşbu Politikanın hükümleriyle tanımlandığı ve mevzuatın izin verdiği ölçü ve kapsama uyarak; veya düzenleyici bir otoritenin talebiyle, taraflardan diğerinin ilettiği/açıkladığı verinin işlenmesi;

Veri sorumlusu tarafından iletilmiş/açıklanmış verilerin yetkisiz işlenmesi, kaybı, tahribatı, hasara uğraması, yetkisiz değişiklik yapılmasını veya açıklamasını önlemek için, makul her türlü teknik ve organizasyonel tedbirin uygulanması ve gerekli her aksiyonun alınması ve veri sorumlusunun bu kapsamda alınan her tedbirden haberdar edilmesi

CHP, yetkilisi aracılığıyla veri güvenliği amacıyla veri işleyen tarafından uygulanan tedbirleri ve uygulamaları denetleyebilir.

Aşağıdakilerin gerçekleşmesi halinde veri sorumlusunun en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde veri sahibine bildirimde bulunulması:

- İlgili kişi tarafından kendi kişisel verileriyle ilgili bilgiler hususunda bir talepte bulunulması;

-Veri sorumlusunun mevzuatın getirdiği zorunluluklara uyumu ile ilgili bir şikayet veya beyanın iletilmesi;

Veri İşleyen tarafından aşağıdakiler dahil olmak üzere, CHP tarafından iletilen/açıklanan bir şikayet veya beyanın incelenmesi konusunda CHP ile işbirliği yapmak ve CHP’ye destek olmak:

CHP tarafından veri işleyene iletilen/açıklanan, İlgili kişi hakkında veriler dahil olmak üzere, şikayet ve beyan durumuyla ilgili detaylı bilginin talep tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde CHP’ye sağlanması;

Yukarıda anılan süre içerisinde, veri işleyenin elinde bulunan veriye, CHP’nin erişiminin sağlanması (elektronik veri dahil);

Yukarıda anılan süre içerisinde, CHP’ye konuyla alakalı bilgi sağlanması;

Veri İşleyen tarafından Avrupa Birliği Ekonomik Bölgesinin bir parçası olmayan ve kişisel verilerin korunması için yeterli seviyede olan ülkeler listesinde olmayan yahut İlgili kişinin ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun aktarılmasına izin vermediği bir ülkeye ve/veya uluslararası kuruluşa veri işleme (transferi) faaliyetine engel olunması.

CHP’nin önceden yazılı muvafakati olmaksızın; verilerin üçüncü taraflara transfer edilmemesi /açıklanmaması. CHP’nin önceden yazılı muvafakati olduğu durumlarda dahi; veri işleyen yazılı bir sözleşme uyarınca veriyi transfer etme/ açıklamakla yükümlüdür. Sözü edilen yazılı sözleşme tahtında üçüncü taraf, verinin yetkisiz işlenmesi, kaybı, tahribatı, hasar görmesi, yetkisiz değiştirilmesi veya açıklanmasının önlenmesi için gerekli her türlü teknik ve organizasyonel tedbiri almakla yükümlüdür.

Veri işleyenin (Politika ve mevzuat uyarınca) gerekli aksiyonları almaması veya tam olarak yerine getirememesinden dolayı CHP’nin uğrayacağı her türlü zarar/kaybın tazmin edilmesi. Veri işleyen, bu vesileyle, veri işleyenin ihlali sonucunda, CHP’nin uğrayabileceği her türlü zarar/kayıp (netice kabilinden doğan zararlar dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), şikayet, giderler (CHP’nin yasal haklarını kullanmasından dolayı uğrayacağı giderler dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), yasal süreçler ve diğer yükümlülüklere karşı CHP’yi tazmin etmeye ve korumaya muvafakat eder ve mutabık kalır.

CHP ile veri işleyen arasında sözleşme ile aksi belirlenmediği takdirde, CHP ile veri işleyen arasındaki akdi ilişkinin sona ermesinden sonra veri işleyen aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

Sözleşmenin sona ermesinden önce, CHP’den transfer edilen/açıklanan her türlü verinin (kişisel veri dahil olmak üzere) iade edilmesi. İlgili verinin, CHP’den alındığı formda (biçimde) iade edilmeli ve verinin işlenmesine derhal son verilmesi ve/veya üçüncü tarafların veriye yetkisiz erişimini engellemek için gereken her türlü güvenlik tedbirinin alınması, CHP tarafından transfer edilmiş/açıklanmış kişisel verilerin (imha edilmesi ve bu aksiyonun alındığını teyit etmek için CHP’ye bildirimde bulunulması;


13. Üçüncü Taraflara/Taraflardan Bilgi Aktarımı/Paylaşımı

CHP’nin İlgili kişiye gerektiği gibi hizmet edebilmesi ve 7. ve 8. fıkrasındaki amaçlara uygun olarak veri işleme kapsamında veri aktarılabilir.


14. Siyasi Çalışmalar

İlgili kişi işbu maddeyle CHP’ye kendi telefon numarasını, e-posta adresini ve CHP’de kayıtlı diğer iletişim bilgilerini İlgili kişinin kendisine SMS gönderme, sesli ve/veya diğer türlü siyasi ve propaganda mesajları gönderme elektronik ileti gönderme hakkı vermektedir. CHP, İlgili kişiden taraflar arasında sözleşmeyle belirlenen ve/veya mevzuatla belirlenen şekilde yazılı ve/veya elektronik bir formatta bir itiraz gelmediği sürece bu hakkı kullanmaya devam edebilecektir.


15. Video Kaydı ve Ses Kaydı


15.1 Mülkiyetin, güvenliğin ve gizliliğin korunması amacıyla amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gözetilerek, bina çevresinde ve girişlerinde video ve ses kaydı yapılmaktadır. Ayrıca, uygulama ve diğer elektronik cihazların kullanımı sırasında video kaydı yapılmakta, CHP ile telefon üzerinden iletişim kurulduğunda da ses kaydı yapılmaktadır.


16. Telif Hakkı


16.1 İlgili Kişi, kendisiyle ilgili olan ve CHP’nin web sitesinde, mobil uygulamalarında ve diğer elektronik ortamlarında yayınlanan (basılı, görsel ve/veya işitsel) verilerin CHP’nin mülkiyetinde sayılmış olacağını ve ilgili kişinin kişisel verisi olarak sınıflandırılmamış olan bu tür veriler üzerinde CHP’nin söz konusu verilerin yayınlanma anından itibaren telif hakkına sahip olacağını kabul eder.


17. Kişisel Verileri İmha Süreci

CHP tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine periyodik imha sürelerine uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. CHP tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı CHP tarafından seçilir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir. Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır.

İmhayı Gerektiren Hukuki, Teknik Sebepler

Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali,

Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,

Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikayette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

Kişisel verilerin saklama ve imha sürelerinin tespitinde, aşağıda belirtilen kriterlerden yararlanılarak işlem yapılır:

Verinin saklanmasının, Kanun’un Kişisel verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenme şartlarını bildirdiği 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise, bu süreye riayet edilir.

Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak, mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda, veriler, veri sorumlusu tarafından, 6 aylık periyodlarda silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

CHP’nin hizmetlerini kullanma süresi boyunca ve bu sürenin sonrasında, CHP işbu paragrafta belirtilen bilgileri, CHP’nin amaç ve çıkarlarıyla, denetleyici/düzenleyici makamların talepleriyle ve/veya mevzuatla tutarlı bir zaman süresi boyunca işlemeye devam edecektir.

İlgili kişiden CHP’ye elektronik kanalların (web tarayıcı, CHP’nin web sitesi, mobil uygulamalar ve/veya diğer elektronik veri aktarım araçları) kullanımı esnasında aktarılan verilerin işlenmesi, İlgili kişinin verileri ilgili elektronik kanallardan silmesinden sonra da devam edebilecektir. Bu tür veriler CHP’nin amaç ve çıkarlarıyla, denetleyici/düzenleyici makamların talepleriyle ve/veya mevzuatla tutarlı bir zaman süresi boyunca elde tutulmaya devam edecektir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde, Kanun’un “Genel ilkeler” başlıklı 4. maddesinde sayılan ilkeler ile, “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesi kapsamında alınması gereken tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, CHP kararlarına ve işbu Politikaya uygun hareket edilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler CHP tarafından kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanır.

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince CHP, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre CHP her yıl periyodik aralıklarla imha işlemi gerçekleştirilir.


18. İlgili kişinin Hakları

İlgili kişi aşağıdaki haklara sahiptir.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


19. Veri İşlemenin Gizliliği


19.1 Kişisel veriler, veri güvenliğine tabidir. CHP’nin ya da herhangi bir yetkilisinin bu verilere yetkisiz şekilde erişmesi, bu verileri işlemesi veya kullanması yasaktır. CHP’nin, meşru görevi çerçevesinde yetkilendirilmemiş olan herhangi bir yetkilisinin bu verileri işlemesi yetkisiz işlem anlamına gelmektedir. CHP’nin, iştiraklerinin ve/veya bağlı ortaklıklarının çalışanları kişisel bilgilere ancak söz konusu görevlerinin türü ve kapsamı çerçevesinde uygun şekilde erişebilir. Bunun için rol ve sorumlulukların detaylandırılması, ayrıştırılması ve hayata geçirilmesi şarttır.

19.2 CHP’nin, kişisel verileri kullanması, bu verileri yetkisiz kişilerle paylaşması veya başka bir yöntemle bu verileri erişilebilir hale getirmeleri yasaktır.


20. Veri İşleme Güvenliği

Kişisel veriler, yetkisiz erişime, yasa dışı veri işleme veya ifşaya ve verilerin kazara kaybına, değiştirilmesine veya imhasına karşı korunmalıdır. İşbu hüküm, veriler ister elektronik ortamda ister kâğıt üzerinde işlensin, geçerli olacaktır. Yeni veri işleme yöntemleri, bilhassa da yeni bilgi teknolojisi sistemleri ortaya çıkıncaya kadar, kişisel verileri korumaya yönelik teknik ve organizasyonel tedbirlerin tanımlanıp hayata geçirilmesi gerekmektedir. Söz konusu tedbirler mevcut olan en ileri teknolojiyi, veri işleme risklerini ve verileri koruma gereksinimini dikkate alarak tasarlanmalıdır.


21. Veri Koruma Kontrolü

CHP tarafından kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.

CHP, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için CHP tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.

İşbu Veri Koruma Politikasına ve ilgili veri koruma kanunlarına uyulup uyulmadığı hususu, CHP’nin ilgili birimlerinde görevli yetkili kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Sorumlu veri koruma makamı, ulusal kanunlarca izin verildiği şekilde, CHP’nin işbu Politikanın hükümlerine uyum durumunu bizzat denetleyebilir.


22.İletişim

İlgili kişi, bu Politikanın ve Kişisel Verileri Koruması Kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini yazılı olarak Veri Sorumlusuna iletir. Veri Sorumlusu başvuruda yer alan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde talebi ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler alınır.


İletişim adresi : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü Çankaya ANKARA
İletişim numarası : 0312 207 40 00